کتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق تهران

مشاوره های فردی و خانوادگی

انجام هرگونه مشاوره فردی و خانوادگی در زمینه ها و موضوعات مختلف فردی و اجتماعی

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

درمان روانشناختی انواع اختلالات روانی

درمان انواع اختلالات روانی کودکان، نوجوانان، زنان و مردان.

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

درمان اعتیاد سرپایی و بستری

مشاوره و ترک اعتیاد به انواع مواد مخدر شامل گل، تریاک، شیشه، الکل و کوکائین و همچنین کنترل و پیگیری پس از ترک.

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

اختلالات اضطرابی

بررسی و واکاوی انواع اختلالات اضطرابی و درمان آنها

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

اختلالات وسواس فکری -عملی

بررسی و واکاوی انواع اختلالات وسواس فکری و عملی و درمان آنها

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

اختلالات فوبیا

بررسی و واکاوی انوا اختلالات فوبیا و درمان آنها

کتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق تهران

مشاوره های فردی و خانوادگی

انجام هرگونه مشاوره فردی و خانوادگی در زمینه ها و موضوعات مختلف فردی و اجتماعی

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

درمان روانشناختی انواع اختلالات روانی

درمان انواع اختلالات روانی کودکان، نوجوانان، زنان و مردان.

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

درمان اعتیاد سرپایی و بستری

مشاوره و ترک اعتیاد به انواع مواد مخدر شامل گل، تریاک، شیشه، الکل و کوکائین و همچنین کنترل و پیگیری پس از ترک.

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

اختلالات اضطرابی

بررسی و واکاوی انواع اختلالات اضطرابی و درمان آنها

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

اختلالات وسواس فکری -عملی

بررسی و واکاوی انواع اختلالات وسواس فکری و عملی و درمان آنها

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

اختلالات فوبیا

بررسی و واکاوی انوا اختلالات فوبیا و درمان آنها

تخصص و تمایز ما

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

کودکان

فعالیت در زمینه ی اختلالات کودکان و نوجوانان

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

مشاوره و درمان اعتیاد

مشاوره و درمان اعتیاد به دو صورت بستری و سرپایی

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

مشاوره خانواده

انواع مشاوره در زمینه خانواده با موضوعات مختلف

دکتر وحید دارابی متخصص اعصاب و روان در شرق

انواع اختلالات

درمان بیماری های اضطراب، وسواس، افسردگی، اختلالات بعد از زایمان، بدبینی، پرخاشگری و اختلالات شخصیت